ABC Frankowicza - #8 "Wydział Frankowy" - 08.09.2021 r.

Od dnia 01 kwietnia 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcjonuje nowy XXVIII Wydział Cywilny, który orzeka wyłącznie w sprawach, które dotyczą umów kredytowych indeksowanych bądź denominowanych walutą obcą, a więc w sprawch frankowych.

Wydział ten powstał jako rozwiązanie organizacyjne, które ma na celu rozwiązanie problemu dużego wpływu spraw frankowych.

Aktualnie wydział frankowy tworzy 17 sędziów, którzy w większości mają doświadczenie zawodowe w sprawach kredytów frankowych. Ponadto sprawy przydzielone sędziom, których skierowano do nowego wydziału przejdą razem z nimi. Podkreślić należny, że każdy z tych sędziów ma zapewnione wsparcie asystenta i sekretarza, który obsługuje jego referat.

W pierwszym półroczu 2021 roku do wydziału frankowego wpłynęło 10.454 spraw, z czego 3.070 spraw zostało ponownie wpisanych, czyli przekazanych z innych wydziałów do nowo utworzonej jednostki. Było zatem 7.384 spraw wpływu rzeczywistego.

Od dnia 01 kwietnia do dnia 19 sierpnia 2021 roku w wydziale frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadły 124 wyroki, a 93% z nich było korzystnych dla kredytobiorców.

Wszystkie rozprawy w wydziale frankowym będą przeprowadzane w trybie zdalnym, tj. w formie wideokonferencji on-line, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń jawnych w sprawach rozpoznawanych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, pozwalających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Podkreślić należy, że w przypadku kredytobiorców, którzy w miarę szybko zdecydują się na skierowanie swojej sprawy na drogę sądową, jest szansa na szybsze rozpoznanie sprawy. Biorąc pod uwagę dużą ilość spraw kierowanych przeciwko bankom wpływających z miesiąca na miesiąc do wydziału frankowego, stan ten najpewniej ulegnie zmianie.

Dzięki specjalnemu wydziałowi sprawy frankowe mogą przyspieszyć i jest to dobra wiadomość dla kredytobiorców, jednak należy wziąć pod uwagę szybkość podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy do sądu.

Stanowisko kancelarii wobec postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem kancelarii wobec postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021 roku

ABC Frankowicza - #7 Bank Millennium S.A. czy warto podpisać ugodę z bankiem? - 23.08.2021 r.

Bank Millennium S.A. jest jednym z trzech banków, które udzieliły największej ilości kredytów powiązanych z kursem szwajcarskiej waluty. Bank ten ma wyłącznie indeksowane umowy.

W związku ze wzrostem ilości spraw frankowych wygrywanych przez kredytobiorców Bank Millennium S.A. zaczął proponować kredytobiorcom zawarcie porozumienia, które ma na celu przewalutowanie kredytu na złotówki, po korzystnym zdaniem banku kursie. Tym samym w wyniku zawarcia porozumienia z bankiem doszłoby do przekształcenia umowy frankowej w umowę złotówkową, która nie posiada mechanizmu indeksacji.

W celu sprawdzenia czy warto zawrzeć takie porozumienie z bankiem możemy posłużyć się następującym przykładem:

 • w wyroku z dnia 16 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 69.052,57 zł oraz 42.176,69 CHF,
 • po przeliczeniu ww. kwoty według kursu średniego NBP z dnia wydania wyroku łączna kwota do zapłaty przez bank wynosi 247.118,33 zł,
 • klient zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 170.139,72 zł, powyższe oznacza, że na dzień wydania wyroku bank jest zobowiązany zwrócić klientowi nadpłatę w wysokości 76.978,61 zł,
 • saldo klienta w przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP wynosiło 72.422,90 zł,
 • bank zaproponował również obniżenie marży kredytu z 1,80 pp do 1,50 pp,
 • wskaźnikiem referencyjnym dla kredytu po przewalutowaniu będzie WIBOR 3M,
 • bank zaproponował przeliczenie kwoty salda na PLN po kursie 3,25 zł, co spowodowałoby obniżenie aktualnego salda do kwoty 56.041,50 zł, zatem korzyść klienta z zaproponowanej ugody to 16.381,40 zł,
 • korzyść z wyroku to łącznie 149 401,51 zł (76.978,61 zł nadpłaty do zwrotu oraz usunięcia całego zadłużenia w banku w wysokości 72.422,90 zł),
 • ugoda gwarantowała 11% korzyści wynikających z wyroku unieważniającego umowę.

Podkreślić należy, że propozycje porozumienia ze strony banku mają jedynie minimalizować jego straty w sprawach frankowych. Z tych propozycji nie wynika wola załatwienia sprawy w sposób uwzględniający fakt, że umowy frankowe były nieważne. Obecnie proponowane ugody nie przewidują nawet częściowego rozliczenia sum, które zostały niezasadnie pobrane od kredytobiorcy przez Bank Millennium S.A.

Korzyści jakie niesie za sobą unieważnienie umowy na drodze sądowej są znacznie dalej idące, niż to co na ten moment proponują banki. Powyższe potwierdza unieważnianie umów frankowych w sądach w zdecydowanej większości spraw.

ABC Frankowicza - 6# PKO Bank Polski S.A. - czy warto podpisać ugodę z bankiem w sprawie fankowej? - 05.08.2021 r.

PKO Bank Polski S.A. proponował swoim klientom jedynie kredyty denominowane do CHF, w jego portfelu znajdują się jednak także umowy byłego banku Nordea Bank Polska S.A., który zawierał zarówno umowy denominowane jak i indeksowane do wyżej wymienionej waluty.

Na początku kredyty denominowane były uważane za trudniejsze czy wymagające większego nakładu pracy, obecnie jednak orzecznictwo zdaje się zrównywać w tym zakresie. 

To na co warto zwrócić uwagę w umowach PKO BP S.A. to sposób spłaty kredytu, pojawiają się bowiem różne możliwości: jedynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w PLN albo 3 rachunki: ROR, rachunek walutowy i rachunek techniczny. W zależności od sformułowania tego zapisu oceniamy szanse na wygraną w sprawie.

PKO Bank Polski S.A. powołuje na świadków pracowników banku, doradców lub dyrektorów oddziałów. Często są to jednak osoby, które od wielu lat nie są związane z bankowością i ich pamięć nie pozwala na ustosunkowanie się do konkretnej umowy.

Jednocześnie PKO Bank Polski S.A. jest bankiem, który najczęściej proponuje zawarcie ugody w toku postępowania sądowego. Dla oceny czy warto taką ugodę podpisać posłużmy się przykładem:

 • w wyroku z dnia 9 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 40 473,22 zł oraz 21 134,45 CHF,
 • po przeliczeniu tej kwoty wg. kursu NBP z dnia wydania wyroku łączna kwota do zapłaty przez bank wynosi 128 164,48 zł,
 • klient zaciągnął w 2006 roku kredyt w wysokości 107 202,45 zł; oznacza to, że na dzień wydania wyroku bank jest zobowiązany zwrócić klientowi nadpłatę w wysokości 20 962,03 zł,
 • w tej samej sprawie propozycja ugodowa banku zakłada przeliczenie kredytu od początku jak kredytu złotówkowego z obniżoną marżą PLN (2,20 pp vs 1,56 pp),
 • saldo klienta w przeliczeniu na PLN po kursie NBP wynosiło wg. banku 83 930,14 zł,
 • zawarcie ugody gwarantowało obniżenie salda do kwoty 46 930,15 zł, zatem korzyść klienta z zaproponowanej ugody to 36 999,99 zł,
 • korzyść z wyroku to łącznie 104 892,17 zł (20 962,03 zł nadpłaty do zwrotu oraz usunięcia całego zadłużenia w banku w wysokości 83 930,14 zł),
 • ugoda gwarantowała 35% korzyści wynikających z wyroku unieważniającego umowę.

Jak widać unieważnienie umowy w toku postępowania sądowego jest dużo korzystniejsze od warunków, które PKO BP S.A. proponuje w swoich ugodach.

Ugody od początku miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów banku i jego zysków, a z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że okazały się one jedynie kolejną zagrywką banków, mającą na celu opóźnienie lawinowego napływu pozwów do sądów.

ABC Frankowicza - 5# Uchwała Sądu Najwyższego - czy warto na nią czekać? - 27.07.2021 r.

Wiele osób posiadających kredyt frankowy postanowiło wstrzymać się ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi do czasu podjęcia przez całą Izbę Cywilną Sądu Najwyższego uchwały, która ma być odpowiedzią na istotne zagadnienia dotyczące kredytów we frankach.

Nowy termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego został wyznaczony na dzień 2 września 2021 r.

Z całą pewnością uchwała przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w sprawach frankowych ze względu na zyskanie mocy zasady prawnej, a więc sądy będą musiały respektować jej treść.

Jednak czy warto czekać z pozwem na uchwałę Sądu Najwyższego?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w orzecznictwie znajduje się już szereg pozytywnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć, tj.:

 1. Pozytywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Odpowiedzi TSUE choć nie wyczerpują całości zagadnień są korzystne dla kredytobiorców. Trybunał wskazał, że zawarcie aneksu do umowy z konsumentem, który nie miał pełnej świadomości niedozwolonego charakteru postanowienia umownego, pozostaje bez wpływu na stwierdzenie abuzywności klauzul indeksacyjnych, a w dalszej kolejności na unieważnienie umowy. Jeżeli w chwili zawarcia aneksu konsument nie miał świadomości, że w umowie zawarto abuzywne postanowienia, to taki aneks nie powinien mieć wpływu na możliwość unieważnienia całej umowy. Trybunał wskazał także, że sąd nie może usunąć jedynie części postanowienia, w sytuacji gdy nie posiada ono cech odrębnego zobowiązania umownego.

2. Korzystna uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uznał, że bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może być wykonywana. Ponadto sąd przyznał prymat korzystnej dla kredytobiorców teorii dwóch kondykcji, zgodnie z którą kredytobiorca otrzyma w swoim procesie zwrot wszystkich wpłat dokonanych na rzecz banku w związku z realizacją umowy kredytu a bank musi osobno dochodzić zwrotu zaciągniętego kapitału. Sąd Najwyższy odniósł się również do kwestii przedawnienia roszczeń kredytobiorcy względem banku i wskazał, że roszczenia o zwrot wpłaconych rat nie mogą stać się wymagalne wcześniej niż konsument mógł dowiedzieć się o abuzywności postanowień umownych. Uchwała ta posiada moc zasady prawnej.

3. Przychylne orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Należy uświadomić sobie fakt, że na ten moment ponad 90% spraw wygrywają kredytobiorcy, pomimo niepodjęcia przywołanej uchwały. Tendencja wydawania orzeczeń na korzyść kredytobiorców jest wzrostowa, tzn. w zdecydowanej większości spraw sądy ustalają nieważność umowy.

Pod uwagę należy wziąć dynamicznie zwiększającą się ilość spraw. Podobnie jak to miało miejsce po wygranym procesie przez Państwa Dziubaków, to również po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy, najprawdopodobniej do sądu wpłynie kolejna ogromna fala pozwów. Przyczyni się to przeciążeń sądów, a tym samym do dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, gdyż sprawy w sądach rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Podkreślić należy, że już teraz wpływ pozwów do sądu jest ogromny. Do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym w kwietniu br. utworzono specjalny wydział dla frankowiczów, do dnia 30 czerwca 2021 r. wpłynęło już prawie 8 tysięcy pozwów – a więc na jednego z 13 sędziów przypada obecnie aż 615 spraw (artykuł Interia Biznes - https://biznes.interia.pl/finanse/news-frankowicze-ruszyli-z-pozwami-w-warszawie-na-jednego-sedzieg,nId,5372053).

Ugody zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego są coraz mniej prawdopodobne. Z perspektywy czasu widać, że rzekome ugody okazały się kolejną zagrywką banków, mającą na celu powstrzymanie lawinowego napływu pozwów do sądów. Faktycznie jedynie PKO BP S.A. składa propozycje ugodowe. Odnośnie do pozostałych banków zdarza się to bardzo rzadko. Abstrahując od powyższego, wskazać należy, że ugody w dotychczas proponowanym kształcie gwarantują od 15 do 25 % korzyści, które można uzyskać w postępowaniu sądowym.

Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego może w ogóle nie zostać wydana. Termin podjęcia uchwały był już wielokrotnie odraczany, co oznacza, że najprawdopodobniej dnia 2 września 2021 r. również nie będzie podjęta. Osobom, które zaciągnęły kredyt indeksowany do waluty obcej już wcześniej obiecywano ustawę, która rozwiąże ich problem, jednak nigdy nie została ona uchwalona. Nie warto zatem czekać na wydarzenie, które może nie nadejść.

Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że jedyną drogą do rozwiązania problemu „frankowego” jest podjęcie własnej inicjatywy w tej sprawie i wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi celem dochodzenia swoich roszczeń.

Krótkie podsumowanie I półrocza 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się z krótką grafiką podsumowującą I półrocze w 2021 roku.

ABC Frankowicza - 4# Zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania - 13.07.2021 r.

Samo złożenie pozwu przeciwko bankowi w tzw. sprawie frankowej nie powoduje automatycznie zatrzymania konieczności comiesięcznej spłaty kredytu. Jednak zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Konsekwencją zabezpieczenia roszczenia jest zgodne z prawem zaprzestanie spłaty rat kredytu w toku procesu, a ponadto zakaz wypowiedzenia umowy kredytu przez bank oraz zakaz wpisu do BIK-u.

Dla uzyskania zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 i 2 k.p.c.).

Uprawdopodobnienie roszczenia o ustalenie nieważności sprowadza się do wykazania, że w zawartej umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone (czyli klauzule indeksacyjne), co powinno skutkować nieważnością umowy.

Drugą przesłanką udzielenia zabezpieczenia roszczenia, jest interes prawny w jego udzieleniu. W świetle art. 7301 § 2 k.p.c. istnieje on, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. W sprawach frankowych, najwyższa szansa na udzielenie przez sąd zabezpieczenia zachodzi wobec banków mających trudności finansowe. W takim przypadku zachodzi bowiem realna obawa, że wykonanie orzeczenia w przyszłości będzie utrudnione bądź niemożliwe. Jako przykład można wskazać Getin Noble Bank S.A. lub Bank BPH S.A.

Co więcej dla uzyskania zabezpieczenia konieczne jest, aby udzielony przez bank kredyt był już spłacony, czyli aby łączna kwota dokonanych spłat przekroczyła wysokość wypłaconego kapitału.

Decyzja sądu w sprawie zabezpieczenia powinna zapaść w ciągu tygodnia od złożenia wniosku, jest to jednak postanowienie zaskarżalne, co oznacza, że bank może od niego wnieść zażalenie, które jest rozpoznawane przez sąd II instancji.

Na marginesie należy wskazać, że brak spłaty kredytu bez sądowego zabezpieczenia może doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Jest to ryzykowne, jeżeli zabezpieczeniem kredytu był weksel, wówczas bank, kierując sprawę do sądu, może szybko otrzymać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, którego zaskarżenie wiąże się ze sporymi kosztami. Dodatkowo taki nakaz z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 492 k.p.c.). Daje to możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego jeszcze przed zaskarżeniem nakazu przez pozwanego i zajęcie całej kwoty dochodzonej pozwem przed zakończeniem postępowania.

ABC Frankowicza - 3# Kredyt frankowy - przedawnienie roszczeń kredytobiorcy - 05.07.2021 r.

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego terminu nie mogą być one skutecznie dochodzone przez wierzyciela.

W przypadku kredytów frankowych podstawą dochodzenia roszczeń przez kredytobiorcę są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu lub ewentualnie o świadczeniu nienależnym. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego w tym przypadku obowiązują dwa terminy przedawnienia:

 1. 10 – letni (do dnia 8 lipca 2018 roku) oraz 6 – letni (od dnia 9 lipca 2018 roku) dla kredytobiorców,
 2. 3 – letni dla banków.

Sam fakt ustalenia terminu przedawnienia nie daje odpowiedzi na pytanie kiedy rozpoczyna on swój bieg. Do dnia 7 maja 2021 r. w orzecznictwie i doktrynie istniało kilka koncepcji, które w znacznym stopniu różniły się od siebie.

Zgodnie z jedną z koncepcji termin 10 - letni dla rat zapłaconych do dnia 8 lipca 2018 roku oraz 6 - letni dla rat uiszczonych po 9 lipca 2018 roku rozpoczyna swój bieg od daty zapłaty poszczególnej raty kredytowej. Powyższe oznacza, że wraz z upływem kolejnych miesięcy zapłacone raty odpowiednio się przedawniają.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18 oraz z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20 – termin przedawnienia roszczenia rozpoczyna swój bieg od daty zgłoszenia przez kredytobiorcę żądania z powołaniem się na abuzywność postanowień umownych skutkujących nieważnością umowy. W związku z czym termin przedawnienia należy liczyć od dnia w którym kredytobiorca wezwał bank do zapłaty lub złożył stosowną reklamację w banku.

Jednak dnia 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21, której nadano moc zasady prawnej, wskazał, że termin przedawnienia nie może rozpocząć swojego biegu nie wcześniej niż, gdy konsument dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o abuzywności postanowień umownych.

W sytuacji gdy nie będzie można ustalić, w którym momencie konsument dowiedział się o niedozwolonych postanowieniach umownych, bieg terminu przedawnienia rozpocznie się od chwili, od której od konsumenta, który zawarł umowę kredytu frankowego, można oczekiwać świadomości i wiedzy na temat tego, iż jego umowa zawiera niedozwolone postanowienia. Do uchwały nie wydano jeszcze pisemnego uzasadnienia, jednak wydaje się, że początek biegu przedawnienia mógł rozpocząć się od końca 2019 r., a więc po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), gdy sprawy niedozwolonych postanowień umownych zaczęły być nagłaśniane w mediach.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, że upływ czasu prowadzi do przedawnienia części roszczeń kredytobiorców o zwrot uiszczonych na rzecz banku świadczeń lub jego części. W przypadku konsumenta przedawnienie nie może rozpocząć się zanim dowie się on o klauzulach w jego umowie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć. Jednak nie należy zwlekać ze skierowaniem sprawy do postępowania sądowego, ponieważ bezczynność w tym zakresie działa jedynie na niekorzyść kredytobiorcy.

ABC Frankowicza - #2 Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – czy jest zasadne? - 23.06.2021 r.

Skutkiem stwierdzenia w wyroku nieważności umowy kredytu jest obowiązek stron do wzajemnego rozliczenia, czyli zwrotu spełnionych świadczeń pieniężnych. Konsument musi zwrócić otrzymany kapitał, a bank wszystkie otrzymane od konsumenta wpłaty.

Z uwagi na brak umowy, która zobowiązywałaby konsumenta do uiszczania odsetek czy innych opłat, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty udostępnionego kredytu. Stąd określenie, że były kredyt frankowy staje się kredytem darmowym.

Jest to niewątpliwa strata dla banku, dlatego chcąc ją sobie zrekompensować banki wymyśliły, że będą dochodzić od byłych kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Banki wyliczają wysokość wynagrodzenia jakby kredytobiorca od początku miał kredyt złotówkowy oprocentowany wg. stawki WIBOR.

Należy jednoznacznie wskazać, że roszczenia te są bezpodstawne. Po pierwsze, w polskim prawie brak podstawy prawnej do takich roszczeń. Po drugie, są one sprzeczne z prawem unijnym, które ma chronić konsumentów.

Pozbawienie banku zysku w postaci odsetek jest sankcją za stosowanie w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych, czyli tak naprawdę za naruszenie dyrektywy unijnej.

Bezprawny charakter roszczeń banku o bezumowne korzystanie z kapitału po upadku umowy podkreślił także pełnomocnik RP w stanowisku w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych TSUE przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Uwzględnienie takich roszczeń doprowadziłoby do sytuacji absurdalnej, w której konsument poniósłby dodatkowe koszty, a bank nie odczułby żadnych negatywnych konsekwencji związanych ze stosowaniem  nieuczciwych klauzul. Stanowiłoby to zatem zaprzeczenie unijnej idei ochrony praw konsumenta, bowiem przyznanie takiego uprawnienia stanowiłoby obejście skutku, jakim jest uznanie umowy za nieważną. W ostatnim orzeczeniu TSUE  z dnia 29 kwietnia 2021 r. również znajdujemy odpowiedź, że bankom przysługują jedynie roszczenia restytucyjne, czyli zwrot wypłaconego kapitału.

Należy wyraźnie podkreślić, że pozwy przeciwko osobom, które wygrały z bankami mają na celu wyłącznie odstraszenie pozostałych kredytobiorców przed zakładaniem spraw przeciwko bankom.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że przed polskimi sądami wcale nie toczy się wiele spraw z powództwa banków, a te które zostały już zakończone potwierdzają, że takie żądanie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 lutego 2020 roku wskazał, żena gruncie przepisów polskiego prawa cywilnego nie ma przepisów przewidujących uprawnienie banku do żądania wynagrodzenia za korzystanie przez jego kontrahentów z kapitału na podstawie nieważnej umowy kredytowej” (sygn. akt: I ACa 635/19). Najnowszy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 19 maja 2021 roku podtrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą (sygn. akt I C 609/20).

Do takich samych wniosków prowadzi analiza rozstrzygnięcia TSUE z dnia 4 czerwca 2020 r. C-301/18, w którym wskazano, że w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kredytu, konsument nie ma prawa dochodzić odszkodowania z tytułu pożytków uzyskanych z tej kwoty i z tych odsetek. Skoro konsument nie może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, to bank też nie ma takiego prawa. Prof. Ewa Łętowska stwierdza, że usiłowanie konstruowania obowiązku wynagrodzenia po stronie banku, za korzystanie z pieniędzy konsumenta, w stosunku do którego kierował roszczenie restytucyjne kredytobiorca-konsument, nie zostało zaakceptowane przez TSUE na gruncie dyrektywy o transakcjach na odległość. Tym mniej zatem prawdopodobna jest aprobata ze strony TSUE podobnych żądań ze strony podmiotu, rozliczającego transakcję upadłą z powodu zastosowania przez ten podmiot klauzuli abuzywnej.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi celem dochodzenia swoich roszczeń.

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

ABC Frankowicza - #1 Nieważność umowy kredytu - co to znaczy? - 17.06.2021 r.

Osoby, które zawarły z bankiem umowę kredytową we frankach szwajcarskich mogą starać się o stwierdzenie jej nieważności lub tzw. „odfrankowienie”.

Banki w umowach kredytowych wprowadziły szereg niedozwolonych zapisów umownych, które rażąco naruszają interesy konsumentów i nie zostały z nimi uzgodnione osobiście. Powyższe powoduje ich bezskuteczność, a tym samym od dnia podpisania umowy bank nie miał prawa stosować się do takich klauzul, co stanowi powód do stwierdzenia nieważności umowy.

Dochodzenie swoich praw w zakresie nieważności umowy o kredyt indeksowany lub denominowany jest możliwe wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

Stwierdzenie nieważności jest najdalej idącym w skutkach rozstrzygnięciem problemu. W przypadku nieważności umowy następuje całkowite zamknięcie i rozwiązanie kwestii kredytu frankowego. Umowa traktowana jest jako nigdy niezwarta i nieistniejąca.

W momencie stwierdzenia nieważności umowy powstają dwa niezależne od siebie roszczenia, inaczej kondykcje. Skutkiem takiego rozwiązania jest to, że strony winny zwrócić sobie to co od siebie wzajemnie dostały. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie z uwagi na to, że bank zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu wszystkich kosztów poniesionych z tytułu takiej umowy. Bank zwraca kredytobiorcy kwotę wszystkich wpłaconych przez niego rat oraz inne dodatkowe koszty poniesione na rzecz banku, tj. prowizję od udzielonego kredytu, składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Natomiast kredytobiorca zwraca bankowi faktycznie pożyczony kapitał bez odsetek. Rozliczenie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą może mieć miejsce również poprzez wzajemne potrącenie świadczeń, a więc jest zależnie od tego, które z tych roszczeń jest wyższe – bank będzie zwracał kredytobiorcy powstałą nadpłatę lub kredytobiorca będzie musiał spłacić brakującą kwotę do wysokości udzielonego kredytu.

Korzystne skutki stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we franku szwajcarskim:

 • kredytobiorca pozbawia się negatywnych konsekwencji umowy, która zwierała niekorzystne klauzule abuzywne,
 • saldo kredytu ulega wyzerowaniu,
 • kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości,
 • hipoteka na nieruchomości zostanie wykreślona,
 • brak zwraca kredytobiorcy wpłacone przez niego raty i dodatkowe koszty,
 • odzyskanie zdolności kredytowej.

Jeśli szukacie Państwo pomocy i informacji na temat tego czy zawarta umowa o kredyt we frankach szwajcarskich może zostać uznana przez Sąd za nieważną zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 64 91 07 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl

I miejsce w rankingu kancelarii frankowych - 04.06.2021

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o zajęciu przez naszą kancelarię I miejsca w rankingu kancelarii frankowych przeprowadzonym przez zespół enerad.pl w maju 2021 roku.

Dziękujemy naszym klientom za pozytywne opinie!

https://enerad.pl/odszkodowania/od-banku/ranking-kancelarii-frankowych/

Frankowiczu! Nie czekaj na uchwałę SN - artykuł w Newsweek Polska z dnia 17.05.2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym artykułem opublikowanym na łamach Newsweek Polska.

Informujemy w nim, dlaczego warto już dziś złożyć pozew przeciwko bankowi, nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego

Zapraszamy do lektury! 

 

Nakaz zapłaty przeciwko mBankowi - 06.04.2021

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w ciągu czterech miesięcy od wniesienia pozwu wydał nakaz zapłaty, zasądzając na rzecz naszych klientów zwrot całości rat wpłaconych na rzecz mBank S.A. z tytułu umowy kredytowej z 2008 roku  (teoria dwóch kondykcji). Miejmy nadzieję, iż jest to dobry prognostyk dla innych tego rodzaju spraw, które od wielu miesięcy czekają na rozpoznanie.

 

 

Dokumenty

Nawiązanie współpracy z Newsweek Polska - 29.03.2021

Pragniemy poinformować, iż zostaliśmy partnerem merytorycznym
Newsweek Polska w zakresie tematyki kredytów frankowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem dotyczącym zbliżającej
się uchwały całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, który został
opublikowany w wydaniu numer 13/2021 z dnia 29.03.2021 r.

Frankowa uchwała SN odsunięta w czasie - 18.03.2021

Na oczekiwaną przez wszystkich, frankową uchwałę Sądu Najwyższego będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ze względu na zakażenie się przez pierwszą prezes SN koronawirusem,  rozprawa została przesunięta o 3 tygodnie. 

 

 

 

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303179904-Uchwala-frankowa-przeniesiona-na-13-kwietnia-Powod-Koronawirus-u-sedzi-Manowskiej.html

 

Ugody w/s frankowych coraz mniej atrakcyjne - 09.03.2021

Od pewnego czasu banki coraz przychylniej podchodzą do pomysłu zawierania z frankowiczami ugód. Wiele wskazuje jednak na to, że już obecnie proponowane przez nie porozumienia są dla ich klientów mało korzystne. Przed zawarciem ugody warto zapoznać się z kształtującą się obecnie linią orzeczniczą polskich sądów (przeważnie korzystną dla frankowiczów) i porównać treść wyroków z proponowanymi przez bank warunkami ugody. Zazwyczaj okaże się, że proponowane przez instytucje finansową warunki są po prostu gorsze, od tych które można wywalczyć przed sądem. 

 

https://businessinsider.com.pl/finanse/kredyty-frankowe-mozliwosc-zakonczenia-sporu-z-bankiem/8m2qtqz

Zbliżająca się uchwała Sadu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych - komentarz 02.03.2021

Już 25 marca 2021 roku Sąd Najwyższy ma odnieść się do zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Odpowiedź na 6 pytań skierowanych do całej izby cywilnej SN uporządkuje orzecznictwo polskich sądów w tzw. sprawach frankowych. W tym filmie pokrótce opowiemy, czemu właśnie te zagadnienia są istotne oraz postaramy się przewidzieć jakie orzeczenie wyda SN.

 

Ugody frankowe wg propozycji KNF - komentarz 26.02.2021

Pod koniec zeszłego roku prezes KNFu apelował o rozwiązanie problemu kredytów frankowych poprzez zawarcie ugód miedzy frankowiczami i bankami. Jednak czy takie ugody są korzystne dla frankowiczów i czy same banki są nimi zainteresowane?

Rzecznik finansowy zachęca do nie zawierania ugód - 23.02.2021

Rzecznik Finansowy zachęca do wstrzymania się z zawieraniem ugód przez frankowiczów, co najmniej do daty wydania wyczekiwanej przez wszystkich uchwały przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Jak wskazuje, w jego opinii istnieje bardzo duża szansa na to, że SN stanie po stronie klientów banków. Co za tym idzie, po tym orzeczeniu może się okazać, że ugody zawarte przed nim będą mniej korzystne niż wynikało by z uchwały SN. 

Dodatkowo należy pamiętać, że już na chwilę obecną większość orzeczeń zapadających w sprawach frankowych, jest dla klientów banków korzystniejsza, niż warunki proponowanych ugód.  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26815413,eksperci-do-frankowiczow-nie-zawierajcie-ugod-z-bankowcami.html

 

Ugód z bankami jednak nie będzie? - 22.02.2021

 

Pod koniec zeszłego roku przewodniczący KNF zachęcał banki do zawarcia ugód z frankowiczami. Niedawno do tego pomysłu odniósł się również prezes NBP. I choć wydawało się, że toczą się prace na wypracowaniem ugody, która będzie satysfakcjonować banki oraz uzyska aprobatę KNF i NBP, to wiele wskazuje na to, że szansa na realizację takiej koncepcji jest coraz mniejsza. Okazało się bowiem, iż z prac nad stworzeniem takiej ugody wycofał się właśnie Raiffeisen Bank. Dodatkowo, z doniesień prasowych wynika, iż kolejne banki myślą nad rezygnacją z udziału w takim projekcie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając w pamięci, że Getin Bank oraz Deutsche Bank nigdy do takich rozmów nie przystąpiły można stwierdzić, że do globalnego zawarcie ugód z frankowiczami raczej nie dojdzie. 

https://www.money.pl/banki/ugody-z-frankowiczami-raiffeisen-sie-wycofuje-z-prac-6609990334376832a.html 

 

SN uznaje teorię dwóch kondykcji za właściwą - 17.02.2021

W dniu wczorajszym (tj. 16.02.2021 roku) Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą, gdy umowa kredytu frankowego jest nieważna kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych do banku pieniędzy, niezależnie od tego czy taki kredytobiorca jest dłużnikiem banku. 

Oznacza to, że frankowicze będą mogli odzyskać od banku spłacone do tej pory raty. Bez znaczenie dla tego faktu, będzie kwestia zwrotu kapitału zaciągniętego kredytu. Nie ulega więc wątpliwości, iż powyższe orzeczenie jest dla frankowiczów w pełni korzystne

Co istotne ww. uchwała wskazuje również kierunek w jakim może podążyć pełen skład izby cywilnej Sądu Najwyższego, który 25 marca 2021 roku ma podjąć uchwałę dotyczącą rozbieżności  w dotychczasowym orzecznictwie sądów powszechnych. Treść przyszłej uchwała SN będzie kluczowa dla przyszłości postępowań frankowych, ponieważ będzie miała moc zasady prawnej i pośrednio będzie wiązać wszystkie polskie sądy. Co za tym idzie, jeśli będzie równie korzystna dla frankowiczów, może doprowadzić do istnego sądowego pogromu banków.  

Sygnatura akt III CZP 11/20

https://www.prawo.pl/biznes/kredytobiorca-moze-zadac-zwrotu-zaplaconych-rat-od-banku-uchwala,506497.html
 

Getin zwiększa zabezpieczenie na poczet franków - 16.02.2020

Getin Noble Bank zwiększył rezerwy przeznaczone na zabezpieczenie prawne związane z kredytami frankowymi. Nie było by to nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w związku z tymi działaniami Getin przestał spełniać unijne wymogi kapitałowe TCR.  

 

 

https://businessinsider.com.pl/piec-tematow-o-gospodarce-ktore-musisz-znac-raport-16-lutego/fmbpl8c

Czy tak mają wyglądać ugody w sprawach frankowych? - 10.02.2021

Od pewnego czasu banki skłaniają się do rozwiązania "frankowego problemu" przez zawarcie ugód z frankowiczami. Przedstawiciele banków twierdzą, że to jedyny dobry sposób na poradzenie sobie z kredytami walutowymi, jednocześnie zapewniając o swoich dobrych intencjach oraz zadbaniu również o interesy klientów. 

Okazuje się, że są to jednak jedynie czcze słowa, bowiem przed paroma dniami Raiffeisen złożył powództwo przeciwko najsłynniejszym polskim frankowiczom, żądając od nich kwoty blisko dwukrotnie większej od zaciągniętego kredytu! Nie ulega wątpliwościom, że ma być to straszak na pozostałych frankowiczów. Całej sprawie pikanterii dodaje fakt, iż już za blisko miesiąc Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć problematyczne kwestie frankowe. Czyżby banki obawiały się kolejnej fali pozwów?  

 

https://www.prawo.pl/biznes/raiffeisen-bank-pozywa-dziubakow-po-uniewaznieniu-ich-umowy-o,506358.html

Uchwała SN w sprawach frankowych coraz bliżej - 08.02.2021

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska w dniu 29 stycznia 2021 roku wystąpiła z wnioskiem o rozpoznanie przez cały skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych związanych z kredytami frankowymi. Oznacza to, że podjęta uchwała będzie miała moc zasady prawnej, a co za tym idzie będzie swoją treścią wiązała składy orzekające w podobnych sprawach toczących się później przed Sądem Najwyższym. Ostatecznie będzie to prowadziło do ujednolicenia orzeczeń wszystkich polskich sądów. 

Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 25 marca 2021 roku. Pozostaje nam więc z niecierpliwością czekać na orzeczenie SN, które rozstrzygnie o problematycznych kwestiach postępowań sądowych dotyczących kredytów frankowych. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/8085995,sad-najwyzszy-uchwala-ws-frankowiczow-kredyt-we-frankach-ugoda.html?fbclid=IwAR0UjVOUFywDM4A6vhhGxYMnUKgh4Zg_8xGdmVM_ObXpcPS28A7uXG8fki4

SN wreszcie orzeknie w sprawie frankowiczów? - 25.01.2021

Z doniesień prasowych wynika, że w ciągu najbliższego tygodnia Pierwsza Prezes SN ma skierować do Izby Cywilnej pytania bezpośrednio związane ze sprawami frankowymi. Będą one zapewne dotyczyły kwestii budzących największe kontrowersje w dotychczasowym orzecznictwie polskich sądów oraz ujednolicające linię orzeczniczą. Bowiem na chwilę obecną, pomimo korzystnego orzeczenie TSUE z dnia 03 października 2019 roku, w dalszym ciągu zdarzają się sędziowie orzekający na niekorzyść klientów banków. Na szczęście takie orzeczenie zapadają prawie wyłącznie w apelacji wrocławskiej.

Nawet w wyrokach, które są po myśli frankowiczów powstają pewne problemy orzecznicze. Dotyczą one między innymi niezmiernie istotnej kwestii rozliczeń pomiędzy klientem i bankiem w przypadku unieważnienia umowy. Na chwilę obecną w orzecznictwie występują dwie teorie regulujące takie rozliczenia, tzw. teoria salda oraz teoria dwóch kondykcji (zdecydowanie korzystniejsza dla frankowiczów). 

Biorąc pod uwagę jak wiele kontrowersji narosło wokół spraw frankowych pozostaje mieć nadzieje, że SN jak najszybciej ureguluje najbardziej zapalne kwestie. 

https://www.money.pl/banki/wyroki-w-sprawie-kredytow-frankowych-bedzie-przelom-6600921561209824a.html 

Prezesi banków niechętni propozycji KNF - 22.12.2020

Na początku grudnia KNF zasugerował bankom, że nadszedł czas na rozwiązanie problemu kredytów frankowych poprzez zawieranie ugód pomiędzy frankowiczami i instytucjami finansowymi. Jak wskazywaliśmy w poprzednim wpisie, takie ugody mogą być dla kredytobiorców mniej korzystne niż sądowe rozstrzygnięcie sprawy. Okazuje się, że również bankom takie rozwiązanie nie bardzo się podoba. 

W wywiadzie (link poniżej) Przemek Gdański, CEO BNP Paribas Bank Polska, wskazuje, iż rozwiązanie zaproponowane przez KNF było by precedensowe i mocno niepokojące w kontekście podejścia kredytobiorców do obowiązku realizacji zaciąganych zobowiązań. 

Wszystko wskazuje więc na to, że propozycja KNF nie podoba się żadnej ze stron sporu. 

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/prezes-bnp-paribas-bank-polska-o-propozycji-knf-dla-frankowiczow/j1flnnd?utm_source=onet40&utm_medium=referral&utm_campaign=share_from_detail_top

KNF zachęca do ugód z bankami - 10.12.2020

Przewodniczący KNF podczas spotkania ze Związkiem Banków Polskich wskazał, że nastał czas w którym należy uporać się z problemem kredytów walutowych. Zgodnie z przedstawioną przez niego propozycją banki powinny zaoferować klientom dobrowolną możliwość (...) zawierania porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt od początku był kredytem złotowym oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę (...).

Jednocześnie przewodniczący KNF zaznaczyła, że taka konstrukcja musi również uwzględniać interesy klientów, którzy w podobnym okresie zaciągnęli kredyty w złotówkach, tak aby nie byli oni poszkodowania względem frankowiczów.

Same banki na chwilę obecną odmawiają komentarz do propozycji przewodniczącego KNF lub traktują je jako wstępne zaproszenie do rozmów z klientami. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie orzecznictwo sądów wyraźnie przychyla się do argumentacji frankowiczów może się to okazać z perspektywy banków bardzo ciekawą propozycją.

 

Jednak z punkty widzenie klientów banków propozycja wydaje się mocno nie satysfakcjonująca, bowiem na chwilę obecną frankowicze  mogą o wiele więcej wygrać w toku spraw sądowych.

 

https://www.prawo.pl/biznes/propozycja-knf-ugod-bankow-z-frankowiczami-analiza,505125.html

Poradnik Frankowicza - 04.12.2020 r.

Poniżej prezentujemy "Poradnik Frankowicza" w którym zwięźle odpowiedzieliśmy na najczęstsze pytania frankowiczów zainteresowanych podjęciem walki sądowej z bankami. Wyjaśniliśmy w nim między innymi: 

 • czym różni się kredyt denominowany od indeksowanego; 
 • jakie skutki wywołało orzeczenie TSUE z dnia 03 października 2019 r.; 
 • czym są klauzule abuzywne oraz jak wyglądały one w przypadku kredytów frankowych; 
 • jak należy przygotować się do złożenia powództwa przeciwko bankowi; 

Zachęcamy do lektury poniższego poradnika w nadziei, że rozjaśni on skomplikowane kwestie.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. 

 

Banki ponoszą odpowiedzialność za franki - 26.11.2020 r.

  Prezes NBP wskazuje, że to na bankach spoczywa odpowiedzialność za kredyty walutowe. Podkreśla również, iż instytucje nadzoru nad rynkiem finansowym wielokrotnie ostrzegły o niebezpieczeństwach z nimi związanymi.

Takie słowa prezesa NBP są odpowiedzią na skierowany do niego list bankowców, w którym prosili go oni o zajęcie stanowiska co do sporów frankowych. Z doniesień prasowych wynika, iż zachęcali oni w nim Adama Glapińsiego do sformułowania takiego stanowiska skierowaneg do Sądu Najwyższego, w którym 
podkreślona  zostanie konieczność balansowania intersów wszystkich stron w postępowania sądowych. 
 

W swojej odpowiedzi Prezes NBP podkreślał również, że brak mu kompetencji do dokonywania wiżącej interpteracji przepisów prawa, a tym bardziej jakiegokoliwek wpływania na decyzję sędziów. 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/frankowicze-prezes-nbp-o-odpowiedzialnosci-bankow-za-kredyty-walutowe/4cqk3lt?utm_source=onet40&utm_medium=referral&utm_campaign=share_from_detail_top&fbclid=IwAR3_kDYeExgqoKHNPxKtjGqALO8lG1WWpsmg7g0MYARfCLAQBgi5Z-hCy20

 

 

 

Komisja Europejska ingeruje w sprawie kredytów frankowych- 20.11.2020 r.

Pomimo wielu rozstrzygnięć na korzyść frankowiczów w polskich sądach wciąż nie wykształciła się w tym zakresie jednolita linia orzecznicza. Niestety wiele wskazuje na to, że na jednoznaczne stanowisko SN przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W wypowiedziach sędziów zajmujących sie tą sprawą wielokrotnie podkreślane jest jej złożoność oraz skomplikwoanie. Ponadto SN skierował się z prośbą o wskazanie problemó orzeczniczych dotyczących kredytów walutowych. Jak stwierdza I Prezes SN Trwają obecnie, mocno już zaawansowane, prace analityczne, które zmierzają do zainicjowania prac nad uchwałą powiększonego składu SN . Wyznaczanie sobie jednak jakichkolwiek granic czasowych byłoby oparte jedynie na wróżeniu z fusów.

Jednak pomocną rękę do frankowiczów ponownie wyciąga UE. Tym razem o to czy zapadające w polsce orzeczenia są zgodne z orzecznictwem TSUE dopytuje Blanca Rodriguez-Galind z Dyrekcji Generalnej do spraw sprawiedliwości i konsumentów Komisji Europejskiej.

 

https://www.prawo.pl/biznes/kredyty-frankowe-ws-rozbieznosci-w-orzecznictwie-interweniuje,504601.html?fbclid=IwAR3DEq7iJs12m6Q0otxbo0Cr9OsXiVNcC13ndogcjAIjTZVIMYeaKuXKX-4

Czy kredyty frankowe wykończą banki? - 12.11.2020 r.

Z doniesień prasowych wynika, że na zlecenie Raiffeisen Bank International powstał raport omawiający skutki jakie wywołają pozwy frankowe w obrębie gospodarki oraz sektora bankowego. Z treści raportu wynika, iż możliwe są trzy scenariusze: optymistyczny dla banków, umiarkowany oraz pesymistyczny dla sektora bankowego. 

Pierwszy scenariusz zakłada, że niewiele osób zdecyduje się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankom (30 tyś pozwów), a ponado, że sądy będą rozstrzygać w połowie spraw na korzyść banków. Przy spełnienu takich przesłanek banki miały by ponieść: 

 • 60% strat z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
 • 30% straty z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
 • 10% strat  z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; 

​Powyższy straty należało by odnieść do wartość reprezentowanej przez kredyty walutowe w portfelach kredytowych danego banku. 

Scenariusz umiarkowny zakłada złożenie przez klientów banków 110 tyś. pozwów oraz zwycięstwo kredytobioróców w 75% spraw. W takiej sytuacji banki miały by ponieść straty sięgające:

 • 70% z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
 • 25% z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
 • 5% z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; 

​Liczonych od wartości kredytów walutowych w portfelu danego banku. 

W najgorszym, z punktu widzenia banków, scenariuszu do sądów wpływa 280 tyś. pozwów, a banki przegrywają 95% spraw. W takim wypadku baki musiały by sie liczyć ze stratami w wysokości: 

 • 80% z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
 • 20% z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
 • 0% z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; 

Wiele wskazuje, na to, że na chwilę obecna realizuje się ten najgorszy, z punktu widzenie banków, scenariusz. 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/frankowicze-pozwy-przeciwko-bankom-scenariusze-dla-gospodarki/gejdzey?utm_source=onet40&utm_medium=referral&utm_campaign=share_from_detail_top

mBank szykuje się na pozwy - 30.10.2020 r.

mBank zwiększa swoje rezerwy przeznaczone na obsługę spraw frankowych. Na chwilę obecna wynoszą one 796 mln zł. Jednocześnie mBank zakłada, że najwięcej pozwów zostanie skierowanych do sądów w ciągu najbliższych 3 lat oraz, że liczba pozwu frankowych wciąż będzie wzrastać. 

 

 

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/wyniki-mbanku-za-iii-kw-2020-zalamanie-sprzedazy-kredytow/smm85f6?utm_source=onet40&utm_medium=referral&utm_campaign=share_from_detail_top&fbclid=IwAR1QyJPQjBLUZfkwgSAuE9LlqqAxusCSCLAd0ByV0Wrz9CFYlwzX6QzjVcg

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.