Uchwała całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r. (sygn. akt: III CZP 25/22)


W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej odpowiedział na sześć pytań dotyczących kredytów frankowych (sygn. akt: III CZP 25/22). Uchwała potwierdza wcześniejsze orzecznictwo TSUE oraz dorobek orzeczniczy sądów powszechnych – to bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów. 

Po pierwsze SN przesądził, że niedozwolonych postanowień umownych nie można zastępować innym rozwiązaniem i nie są one wiążące dla konsumenta. Oznacza to, że sąd nie może wprowadzać do umowy rozliczeń wg kursu średniego NBP.

Sąd Najwyższy potwierdził także, że skutkiem uznania zapisów umowy kredytu za niedozwolone jest nieważność tej umowy w całości. Nie zdecydowano się na powrót do koncepcji odfrankowienia kredytów co jest bardzo dobrą informacją dla frankowiczów. Ich zyski są w tym rozwiązaniu znacznie większe, a postępowania sądowe nie będą wydłużane przez opinie biegłych.

Konsekwentnie do powyższego sędziowie Izby Cywilnej opowiedzieli się za teorią dwóch kondykcji, co znaczy, że bankowi jak i kredytobiorcy przysługują odrębne roszczenia o zapłatę. Tak SN wypowiadał się już w uchwale składu 7 sędziów w sprawie o sygn. akt: III CZP 6/21.

W odniesieniu do biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału wskazano, że powinien on być liczony od momentu zakwestionowania umowy przez konsumenta, np. w pierwszej reklamacji do banku. Jest to szansa dla części frankowiczów na brak konieczności zwrotu kapitału kredytu do banku. 

Końcowo Sąd Najwyższy orzekł, że bankom nie przysługuje inne świadczenie poza zwrotem kapitału kredytu. Nie zasługują zatem na uwzględnienie pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ani o waloryzację kredytu. SN wskazał jednocześnie, że analogiczne roszczenia nie przysługują konsumentom. Dopuszczalne jest jedynie dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie jeżeli którakolwiek ze stron opóźnia się w spełnieniu świadczenia na rzecz drugiej. 

Podsumowując należy wskazać, że obecnie w sprawach frankowych nie ma już wątpliwości, a kredytobiorcy frankowi nie powinni obawiać się kierowania pozwów przeciwko bankom. 

Zachęcamy do kontaktu z prawnikami z naszej Kancelarii, pomożemy Państwu w dochodzeniu należnych roszczeń. 


Pytania do Sądu Najwyższego znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=943750907753109&set=a.220252973436243


Galeria