Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 20.05.2024 r. (sygn. akt XII C 524/24) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.05.2024 roku, sygnatura akt XII C 524/24, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu