Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 18.12.2023 r. (sygn. akt XII C 1151/23) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.12.2023 roku, sygnatura akt XII C 1151/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu