Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 18.06.2024 r. (sygn. akt XII C 1424/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.06.2024 roku, sygnatura akt XII C 1424/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu