Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 11.03.2024 r. (sygn. akt XII C 1283/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11.03.2024 roku, sygnatura akt XII C 1283/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu