Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 07.02.2024 r. (sygn. akt I C 1446/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 07.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1446/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu