Wyrok SO we Włocławku z dnia 28.11.2023 r. (sygn. akt I C 210/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 28.11.2023 r., sygnatura akt I C 210/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek