Wyrok SO w Warszawie z dnia 28.02.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 13985/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 13985/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek