Wyrok SO w Warszawie z dnia 27.02.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 5679/22) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 5679/22, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu