Wyrok SO w Warszawie z dnia 19.04.2024 r. (sygn. akt III C 1822/19) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.04.2024 roku, sygnatura akt III C 1822/19, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek