Wyrok SO w Warszawie z dnia 18.09.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 6670/21) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.09.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 6670/21, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu