Wyrok SO w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 6146/23) pozwany: mBank S.A (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 6146/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu