Wyrok SO w Warszawie z dnia 01.02.2023 r. (sygn. akt III C 119/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.02.2023 roku, sygnatura akt III C 119/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania