Wyrok SO w Tarnowie z dnia 26.06.2024 r. (sygn. akt I C 1045/23) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 26.06.2024 roku, sygnatura akt I C I C 1045/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu