Wyrok SO w Szczecinie z dnia 31.01.2024 r. (sygn. akt I C 688/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31.01.2024 r., sygnatura akt I C 688/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu