Wyrok SO w Szczecinie z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt I C 1905/21) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29.05.2023 roku, sygnatura akt I C 1905/21, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu