Wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.02.2024 r. (sygn. akt I C 3155/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26.02.2024 roku, sygnatura akt I C 3155/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu