Wyrok SO w Szczecinie z dnia 18.10.2023 r. (sygn. akt I C 1869/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18.10.2023 roku, sygnatura akt I C 1869/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu