Wyrok SO w Szczecinie z dnia 17.10.2023 r. (sygn. akt I C 2473/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17.10.2023 roku, sygnatura akt I C 2473/22, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu