Wyrok SO w Szczecinie z dnia 16.01.2024 r. (sygn. akt I C 1246/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16.01.2024 roku, sygnatura akt I C 1246/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu