Wyrok SO w Świdnicy z dnia 13.09.2023 r. (sygn. akt I C 730/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 13.09.2023 roku, sygnatura akt I C 730/22, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu