Wyrok SO w Sieradzu z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I C 496/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt I C 496/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu