Wyrok SO w Sieradzu z dnia 12.09.2023 r. (sygn. akt I C 141/23) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12.09.2023 roku, sygnatura akt I C 141/23, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu