Wyrok SO w Rybniku z dnia 11.07.2023 r. (sygn. akt I C 1694/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 11.07.2023 roku, sygnatura akt I C 1694/22, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy,zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek