Wyrok SO w Poznaniu z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I C 2524/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29.11.2023 roku, sygnatura akt I C 2524/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu