Wyrok SO w Poznaniu z dnia 24.08.2023 r. (sygn. akt XII C 1151/21) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.08.2023 roku, sygnatura akt XII C 1151/21, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu