Wyrok SO w Poznaniu z dnia 18.06.2024 r. (sygn. akt XIV C 1012/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18.06.2024 roku, sygnatura akt XIV C 1012/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu