Wyrok SO w Poznaniu z dnia 12.06.2023 r. (sygn. akt I C 1762/20) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.06.2023 roku, sygnatura akt I C 1762/20, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu