Wyrok SO w Opolu z dnia 14.03.2024 r. (sygn. akt I C 1426/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1426/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powoda (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu