Wyrok SO w Lublinie z dnia 21.06.2024 r. (sygn. akt I C 1304/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21.06.2024 roku, sygnatura akt I C 1304/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu