Wyrok SO w Lublinie z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt I C 1577/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14.04.2023 roku, sygnatura akt I C 1577/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu