Wyrok SO w Łomży z dnia 07.03.2024 r. (sygn. akt I C 690/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 07.03.2024 roku, sygnatura akt I C 690/23, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek