Wyrok SO w Łodzi z dnia 21.05.2024 r. (sygn. akt XII C 504/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.05.2024 roku, sygnatura akt XII C 504/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu