Wyrok SO w Legnicy z dnia 29.04.2024 r. (sygn. akt I C 1599/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29.04.2024 r., sygnatura akt I C 1599/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek