Wyrok SO w Legnicy z dnia 18.01.2023 r. (sygn. akt I C 737/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18.01.2023 roku, sygnatura akt I C 737/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok I instancji został wydany w ciagu niespełna 4 miesięcy od daty złożenia pozwu