Wyrok SO w Krakowie z dnia 19.06.2024 r. (sygn. akt I C 2600/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.06.2024 r., sygnatura akt I C 2600/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek