Wyrok SO w Krakowie z dnia 12.09.2022 roku (sygn. akt I C 76/21) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.09.2022 roku, sygnatura akt I C 76/21, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie od strony powodowej zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek