Wyrok SO w Koszalinie z dnia 22.03.2024 r. (sygn. akt I C 232/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 22.03.2024 roku, sygnatura akt I C 232/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu