Wyrok SO w Kielcach z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I C 2718/23) pozwany: Deutsche Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt I C 2718/23, pozwany Deutsche Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami