Wyrok SO w Katowicach z dnia 07.12.2023 r. (sygn. akt I C 901/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 07.12.2023 roku, sygnatura akt I C 901/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu