Wyrok SO w Kaliszu z dnia 17.11.2023 r. (sygn. akt I C 1404/22) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 17.11.2023 roku, sygnatura akt I C 1404/22, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu