Wyrok SO w Kaliszu z dnia 15.03.2024 r. (sygn. akt I C 1585/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1585/23, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu