Wyrok SO w Kaliszu z dnia 11.06.2024 r. (sygn. akt I C 2162/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 11.06.2024 r., sygnatura akt I C 2162/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu