Wyrok SO w Kaliszu z dnia 01.12.2023 r. (sygn. akt I C 597/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 01.12.2023 roku, sygnatura akt I C 597/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu