Wyrok SO w Gliwicach z dnia 15.03.2024 r. (sygn. akt I C 304/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.03.2024 roku, sygnatura akt I C 304/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek