Wyrok SO w Gdańsku z dnia 19.01.2024 r. (sygn. akt I C 163/20) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.01.2024 roku, sygnatura akt I C 163/20, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu