Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt I C 208/23) pozwany: BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 31.05.2023 roku, sygnatura akt I C 208/23, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu