Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2023 r. (sygn. akt I C 399/23) pozwany: mBank S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2023 roku, sygnatura akt I C 399/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy , zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu