Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 19.12.2023 r. (sygn. akt I C 863/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.12.2023 roku, sygnatura akt I C 863/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu